Wijzigingen salarisadministratie 2024

Elk jaar ondergaat de salarisadministratie veranderingen, zoals aanpassingen in wet- en regelgeving, cao’s en fiscale voorschriften. Het is essentieel voor salarisadministrateurs om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en tijdig aanpassingen door te voeren in de salarisadministratie.

Vanaf 1 januari 2024 treden de volgende wijzigingen in de salarisadministratie in werking:

Wet werken waar je wilt wordt niet ingevoerd

De Wet werken waar je wilt, een initiatief van Tweede Kamerleden van D66 en GroenLinks, wordt niet doorgevoerd in de kabinetsplannen voor het komende jaar. Deze wet zou werkgevers in staat stellen verzoeken voor aanpassing van de arbeidsplaats te behandelen, vergelijkbaar met verzoeken voor aanpassing van werktijd of arbeidsduur.

Invoering minimumuurloon

Het bruto wettelijk minimumuurloon is per 1 januari 2024 vastgesteld op € 13,27 per uur. Werkgevers zijn vanaf deze datum verplicht werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen, met één vast tarief voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.

Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23

Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2024 het maximale onbelaste bedrag voor zakelijke kilometers te verhogen naar € 0,23, conform het coalitieakkoord.

Verruiming gerichte vrijstelling OV-kaart

Vanaf 1 januari 2024 wordt het verstrekken en vergoeden van een OV-kaart (OV-abonnement of voordeelurenkaart) vrijgesteld van loonheffing, mits de werknemer de OV-kaart ook zakelijk gebruikt.

Vrije ruimte daalt naar 1,92 procent

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt met ingang van 1 januari 2024 verlaagd van 3% naar 1,92%. Boven de € 400.000 blijft een percentage van 1,18% aan vrije ruimte gelden.
Vanaf 2024 is de vrije ruimte € 7.680 bij een loonsom tot € 400.000, wat resulteert in een verminderd budget van € 4.320 in de vrije ruimte vergeleken met 2023 (toen het € 12.000 was).

Wijzigingen 30%-regeling

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een maximumbedrag van 30% van de WNT-norm van € 233.000 voor de toepassing van de 30%-regeling. Het amendement Omtzigt c.s. versobert de regeling (20 maanden 30%; 20 maanden 20%; 20 maanden 10%) met overgangsrecht voor bestaande gevallen.

CO2-registratie voor grote werkgevers

Organisaties met 100 of meer werknemers per KVK zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over zakelijk en woon-werkverkeer van medewerkers. De inwerkingtreding wordt mogelijk uitgesteld vanwege recent advies van de Raad van State.

Vrijwilligersvergoeding omhoog

De maximaal onbelaste vergoedingen voor vrijwilligers stijgen in 2024 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand. De maximale bedragen van de vrijwilligersregeling worden elk jaar aangepast op basis van de tabelcorrectiefactor (TCF).

Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen

De Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2024 is op 20 november 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Premie20232024
Ouderdomsfonds (AOW)17,90%17,90%
Nabestaandenfonds (ANW)0,10%0,10%
Awf-laag2,64%2,64%
Awf-hoog7,64%7,64%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68%
Aof-kleine werkgevers5,82%6,18%
Aof-grote werkgevers7,11%7,54%
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50%0,50%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)1,53%1,22%

Maximumpremieloon 2024

Het maximumpremieloon voor premies werknemersverzekeringen is in 2024 € 71.628, een stijging ten opzichte van € 66.956 in 2023. Werkgevers hoeven geen premies te betalen over het gedeelte van het salaris dat de werknemer boven een dit bedrag verdient. Dit maximumbedrag is tevens van toepassing op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Afschaffing jeugd-LIV

Per 1 januari 2024 wordt het jeugd-LIV afgeschaft.

Afschaffing STAP-budget

Het STAP-budget is afgeschaft vanaf november 2023 als onderdeel van bezuinigingsmaatregelen, genoemd in de Voorjaarsnota.

Lagere bijdrage Zvw en hoger maximumbijdrageloon

Het bijdrageloon en bijdrage-inkomen voor heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) bedragen in 2024 respectievelijk € 71.628. Het percentage aan IAB daalt voor zowel inhoudingsplichtigen als verzekeringsplichtigen.

Het percentage aan inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) dat inhoudingsplichtigen over het loon van hun werknemers verschuldigd zijn, het zogenaamde hoge percentage, daalt van 6,68% in 2023 naar 6,57% in 2024.

Het percentage aan IAB dat verzekeringsplichtigen verschuldigd zijn over hun bijdrage-inkomen, het lage percentage, daalt eveneens, namelijk van 5,43% in 2023 naar 5,32% in 2024.

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging zijn niet langer bruikbaar en worden per 1 januari 2024 ingetrokken door de Belastingdienst.

Meer arbeidskorting

De arbeidskorting stijgt met € 115 voor inkomens rond het wettelijk minimumloon. Het maximale bedrag van de arbeidskorting in 2024 is € 5.538. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 zullen hierdoor een verbetering ervaren.

Het maximale bedrag van de arbeidskorting bedraagt in 2024 € 5.538 (ten opzichte van € 5.052 in 2023). Deze korting wordt vanaf een arbeidsinkomen van € 39.939 (vergeleken met € 37.691 in 2023) met 6,51% verminderd.

Arbeidskorting bij WGA-uitkering via werkgever

Op dit moment is er een specifieke groep WIA-uitkeringsgerechtigden (met een WGA-uitkering) die op basis van een uitspraak van Hof Den Haag arbeidskorting op hun uitkering mag toepassen. Het betreft personen die naast hun uitkering deels werkzaam zijn en ervoor kiezen hun uitkering via de werkgever te laten uitbetalen. In dit geval maakt de werkgever het totale bedrag aan loon en uitkering over aan de werknemer. De staatssecretaris van Financiën heeft beroep aangetekend tegen deze uitspraak en is in cassatie gegaan.

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle pensioenregelingen met een toetredingsleeftijd hoger dan 18 jaar worden aangepast, zodat alle werknemers vanaf 18 jaar pensioen kunnen opbouwen. Vanaf dat tijdstip zijn werkgevers verplicht om, als zij een pensioenovereenkomst aanbieden aan hun werknemers, dit aanbod te doen aan alle werknemers vanaf 18 jaar.

AOW-leeftijd gaat naar 67 jaar

De AOW-leeftijd stijgt in 2024 naar 67 jaar en dat blijft zo tot en met 2027.

JaarAOW-leeftijdvoor personen geboren
202366 jaar en 10 maandenna 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
202467 jaarna 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
202567 jaarNa 31 december 1957 en voor 1 januari 1959
202667 jaarNa 31 december 1958 en voor 1 januari 1960
202767 jaarNa 31 december 1959 en voor 1 januari 1961
202867 jaar en 3 maandenNa 31 december 1960 en voor 1 oktober 1961
202967 jaar en 3 maandenNa 30 september 1961 en voor 1 oktober 1962

Bijtelling auto van de zaak ongewijzigd

De bijtellingspercentages voor 2024 wijzigen niet, met een fiscale bijtelling van 22% voor brandstofauto’s en (plug-in) hybride auto’s, en 16% voor elektrische auto’s. Dat geldt tot een drempelbedrag van € 30.000 (de aanschafprijs van de auto).

Het jaar 2024 betekent tevens het laatste jaar waarin een verlaagde bijtelling van toepassing is op elektrische auto’s. Vanaf 2025 geldt het reguliere bijtellingspercentage van 22% voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling.

Het bijtellingspercentage, zoals vastgesteld bij de eerste tenaamstelling, blijft ook na 2024 gedurende een maximale periode van 60 maanden van kracht.

Maximale transitievergoeding 2024

Bij beëindiging van een dienstverband buiten eigen schuld, bedraagt de maximale transitievergoeding in 2024 € 94.000 of één bruto jaarsalaris, gemaximeerd tot de zogeheten ‘Balkendendenorm’ op basis van de Wet normering topinkomens (de WNT-norm) tot € 233.000.

Thuiswerkvergoeding 2024 nog niet bekend

Sinds 1 januari 2022 hebben werkgevers de mogelijkheid om werknemers belastingvrij tegemoet te komen in de kosten voor thuiswerken. Hiervoor is een specifieke vrijstelling opgenomen in de werkkostenregeling (WKR). In 2022 was de maximale vergoeding gemaximeerd op 2 euro per dag (of dagdeel). Voor het jaar 2023 is dit bedrag verhoogd naar 2,15 euro. Het is op dit moment nog niet bekend of de thuiswerkvergoeding verder zal stijgen en met welk bedrag dat eventueel zou zijn.

Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders vraagt om aanpassingen in uw organisatie als u minstens 50 werkzame personen heeft. Deze aanpassingen moeten verplicht vóór 17 december 2023 zijn ingevoerd.

Wijzigingen in Verzamelwet SZW 2024

Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024, met wijzigingen in onder andere de Wet arbeid en zorg en de Wet invoering minimumuurloon, is aangenomen door de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Bedrag op minimumloon inhouden om betaling aan zorgverzekeraar

Het bedrag dat de werkgever per betalingstermijn, rekening houdend met het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, maximaal mag inhouden voor betaling aan de zorgverzekeraar, is gebaseerd op het bedrag van de geschatte gemiddelde nominale premie.

Voor het jaar 2024 wordt de gemiddelde nominale premie in de begroting geraamd op € 1.792 per jaar, wat overeenkomt met € 149,33 per kalendermaand.

Zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt verder afgebouwd om een gelijk speelveld te creëren tussen werknemers en zelfstandigen. In 2024 gaat de zelfstandigenaftrek omlaag naar € 3.750

Werkenden uit Oekraïne

Personen, die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht, mogen werken in Nederland tot 4 maart 2024, met mogelijke verlenging door de Europese Raad tot 4 maart 2025.

Werkgeversverklaring 2024-1, geldig vanaf 01-11-2023

Vanaf 2024 houdt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning rekening met een deel van het Individueel Keuzebudget (IKB) bij het berekenen van de maximale hypotheek.
Een nieuwe versie van de werkgeversverklaring wordt vanaf 2024 gebruikt, ook voor hypotheken zonder NHG. Dit betekent dat mensen met een IKB-budget een hogere NHG-hypotheek kunnen krijgen vanaf het nieuwe jaar.

Meer informatie over de wijzigingen Salarisadministratie 2024?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de wijzigingen in de salarisadministratie 2024, neem dan contact op met AAme Salarisadviseurs.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven