Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

  • AAme is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) gehouden in bepaalde zaken bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.
  • AAme is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen, danwel in voorkomende gevallen voort te zetten na afsluiting van de in die wet beschreven identificatie- en verificatieprocedure met betrekking tot de cliënt, althans opdrachtgever, en eventuele uiteindelijk belanghebbenden.
  • AAme zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden door of in verband met een melding in het kader van de Wwft, ook niet als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AAme.
  • Opdrachtgever vrijwaart AAme tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een in verband met de betreffende opdracht gedane melding in het kader van de Wwft, ook als die melding niet terecht was, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AAme.
Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven