Per 1 juli 2023 hebben er weer een aantal veranderingen plaats gevonden op de arbeidsmarkt. Hierbij op een rijtje wat voor u als werkgever veranderd:

Wijziging loondoorbetalingsverplichting zieke AOW-gerechtigde werknemer:

Vanaf 1 juli 2023 geldt een periode van zes weken voor de loonbetaling bij ziekte voor werknemers met een AOW-gerechtige leeftijd. Voor de groep werknemers die op 1 juli 2023 al ziek waren blijft het termijn van 13 weken gelden.

Verplicht om visie op re-integratietraject te geven:

De werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Nieuwe situatie voor thuiswerkende grensarbeiders

Grensarbeiders mogen onder de toekomstige regels tot 50% thuiswerken, zonder dat hun sociale zekerheidssituatie daardoor wijzigt. Werkgevers of werknemers moeten hiervoor wel een aanvraag indienen in het land van de werkgever. Het sociale zekerheidsorgaan van het werkland behandelt deze aanvraag. In Nederland is dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verder is het goed om te weten dat deze uitzonderingsregeling alleen over de sociale zekerheid gaat. Fiscale regels staan hier los van.

Stijging van het brutominimumloon

Op 1 juli 2023 is er opnieuw een verhoging van het minimumloon, nu met 3,13%. Per 1 juli 2023 is het minimumloon voor volwassenen 1.995 euro per maand. Dat is 460,40 euro per week, 92,08 euro per dag en 11,51 euro per uur (bij een 40-urige werkweek).

Stijging van het dagloon

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en worden dus per 1 juli 2023 ook met 3,13% verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2023 vastgesteld op € 264,57.

De verhoging werkt ook door in uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Dit brengt hogere uitkeringslasten met zich mee. Niet alleen voor nieuwe uitkeringsgerechtigden, maar ook voor lopende uitkeringen. Dit is dus relevant voor eigenrisicodragers in de publieke sector. Daar staat tegenover dat de werkgever voor medewerkers met een arbeidsbeperking dan ook meer loonkostensubsidie ontvangt door de verhoging van het minimumloon.

Wet werken waar je wilt

De wet werken waar je wilt is momenteel al goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. In deze wet is vastgelegd dat een werkgever een verzoek voor het thuiswerken in het beginsel moet accepteren, mits dit mogelijk is voor het type werk van de werknemer. Naar verwachting is dat de Wet werken waar je wilt, ingaat op 1 juli 2023.

Wet wijziging toekomst pensioenen

Veel pensioenfondsen hanteren op dit moment een uitkeringsregeling waarbij de deelnemers een voorwaardelijke pensioenaanspraak krijgen. Het is nu niet zo duidelijk wat deelnemers precies aan geld inleggen, welk vermogen zij daarmee opbouwen en wat dit uiteindelijk zal opleveren. Bovendien is de groeiende levensverwachting van deelnemers een groot probleem. Er is steeds meer pensioengeld nodig, terwijl pensioenfondsen hun verplichtingen steeds minder vaak kunnen nakomen. Ook werkt het huidige pensioenstelsel niet zo goed in een arbeidsmarkt waar mensen vaak van baan wisselen.

Met de Wet wijziging toekomst pensioenen probeert het kabinet deze problemen op te lossen. Alle pensioenfondsen moeten voortaan een premieregeling gebruiken. Pensioenen worden na doorvoering van de nieuwe regels duidelijker en beter te begrijpen. Jong en oud gaat dezelfde pensioenpremie betalen en neemt deel in één collectieve pensioenpot. Behaald rendement wordt verdeeld over alle deelnemers van het pensioenfonds. Ook kunnen pensioenen straks meer meebewegen met de economie: het pensioenresultaat is lager als het slecht gaat met de economie, maar hoger als het goed gaat met de economie. Het pensioen wordt stabieler naar mate deelnemers dichter bij de pensioenleeftijd komen. Zo voorkom je groot nadeel voor mensen die met pensioen gaan terwijl het slecht gaat met de economie. Het doel is om via verschillende maatregelen en een ‘reservespaarpot’ grote tegenvallers zoveel mogelijk op te vangen en verlagingen van het pensioen tegen te gaan.

De nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2023, als de wet op tijd door de Tweede en Eerste Kamer komt. Daarna is er een overgangsperiode waarin sociale partners en pensioenuitvoerders hun pensioenregelingen in lijn moeten brengen met de nieuwe regels. Deze overgangsperiode eindigt op 1 januari 2027. Op dat moment moeten alle aanpassingen klaar zijn.

Oproepcontracten afgeschaft

Om meer loonzekerheid en roosterzekerheid te creëren, gaan oproepcontracten zoals nuluren- en min-maxcontracten in hun huidige vorm verdwijnen en worden deze – met uitzondering voor studenten en scholieren – vervangen door basiscontracten met tenminste een kwartaalurennorm. 

Wet gelijke kansen bij werving en selectie

In de wet gelijke kansen bij werving en selectie is vastgelegd dat bedrijven met meer dan 25 werknemers verplicht een wervings- selectieproces moeten vastleggen. Het bedrijf moet hierin vastleggen hoe het te werk gaat bij het invullen van een vacature en wat men doet om discriminatie in het proces te voorkomen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen

Op 1 juli 2023 vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw medewerkers in 2022 hebben opgebouwd. Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers hierover te informeren, zodat zij hun verlofuren alsnog kunnen opnemen. Dit is niet alleen goed voor uw medewerkers; als werkgever ervaart u hier ook de voordelen van.


Meer informatie over deze wijzigingen, neem contact op..

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven