Een nieuw jaar brengt altijd veranderingen met zich mee. Als ondernemer heeft u te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier vindt u een selectie van de regels die in 2022 gaan wijzigen.

Loon en uitkering

Minimumlonen en vakantiebijslag

Het uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.
Het minimumloon stijgt van €1.701,00 naar €1.725,00 bruto per maand. Ook worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2022 herzien.

Brutominimumlonen (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% 1.725,00 398,10 79,62
20 jaar 80% 1.380,00 318,50 63,70
19 jaar 60% 1.035,00 238,85 47,77
18 jaar 50% 862,50 199,05 39,81
17 jaar 39,5% 681,40 157,25 31,45
16 jaar 34,5% 595,15 137,35 27,47
15 jaar 30% 517,50 119,45 23,89

Zie voor meer informatie: Staatscourant 2021, 44177 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen

Maximum dagloon en premieloon

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het (bruto)minimumloon per dag, en zullen dus per 1 januari 2022 eveneens met 1,41% worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op €228,76.
Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en maximum bijdrageloon voor de Zvw staan gedurende 2022 vast op €59.706 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Zie voor meer informatie: Rekenregels per 1 januari 2022 | Regeling | Rijksoverheid.nl

Uitkering ouderschapsverlof WAZO (2 augustus 2022)

Op dit moment bestaat er voor werknemers in Nederland geen wettelijk recht om hun ouderschapsverlofuren uitbetaald te krijgen. Dit verandert. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen van hun werknemers indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn) en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Zie voor meer informatie: Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof | Ouderschapsverlof | Rijksoverheid.nl Staatsblad 2021, 592 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Arbeidsrecht

Uitwerking richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (per 1 augustus 2022)

In 2019 is door het Europese Parlement en de Raad de Richtlijn betreffende transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie aangenomen. Deze richtlijn beoogt dat werknemers goed geïnformeerd worden over hun essentiële arbeidsvoorwaarden zodat zij weten waar zij recht op hebben. Daarnaast krijgen zij ook een aantal minimumrechten.

De bepalingen van de richtlijn werken niet direct door maar moeten worden omgezet in de wetten en regels die in de lidstaten van kracht zijn. Dit betekent dat lidstaten verplicht zijn de nationale regelgeving binnen een bepaald termijn in overeenstemming te brengen met de inhoud van de richtlijn. Een aanzienlijk deel van de voorgeschreven maatregelen gelden al in Nederland of zijn staande praktijk.

Op 15 november 2021 is het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn ingediend en voorgelegd aan de Tweede Kamer, hierna wordt het ook voorgelegd aan de Eerste Kamer.
De voorgestelde veranderingen zien o.a. op de volgende onderwerpen:

  • De verplichting om werknemers bij aanvang schriftelijk te informeren over de details van hun arbeidsvoorwaarden wordt uitgebreid;
  • De wet Flexibel Werken wordt uitgebreid;
  • Aanvullende verplichtingen bij EU-detacheringen;
  • Het kosteloos aanbieden van verplichte opleidingen en de gelegenheid bieden om deze opleiding onder werktijd te volbrengen is opgenomen;
  • Er geldt een verbod op bedingen in een collectieve of individuele arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer verboden wordt om arbeid te verrichten voor anderen. Een beperking om arbeid voor anderen te kunnen verrichten kan slechts worden opgelegd als deze gerechtvaardigd kan worden aan de hand van een objectieve reden.

Zie voor meer informatie: Wetsvoorstel ter implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Flexkracht eerder betrokken bij medezeggenschap

Heeft uw bedrijf een ondernemingsraad? Sinds 1 januari 2022 hebben medewerkers al na 3 maanden nadat ze zijn begonnen met werken actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor de ondernemingsraad.
Daarnaast gaan uitzendkrachten sneller kiesrecht opbouwen in het bedrijf van de inlener. Sinds 1 januari 2022 krijgt een uitzendkracht na 18 maanden actief en passief kiesrecht.
Zie voor meer informatie: Flexkrachten en medezeggenschap | Ondernemersplein – KVK

Transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is per 1 januari 2022 maximaal €86.000 euro bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan €86.000 euro bruto dan is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Arbeid en vreemdelingen

Door wijziging van de Wet Arbeid Vreemdelingen wordt de maximale duur voor verlening van een Tewerkstellingsvergunning verlengd van één naar drie jaar (per 1-1-2022)
De werkvergunning geldt per 1-1-2022 voor maximaal 3 jaar. Voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld voor een asielzoeker of een werkstudent, gelden uitzonderingen.

Zie voor meer informatie: Staatsblad 2021, 505 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Duurzame inzetbaarheid en Arbo

STAP Stimulering Arbeidsmarktpositie

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks tot €1000,- aan Stap budget aanvragen per jaar. Deze subsidie voor scholing is gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Tot 2025 is er €200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget.
Het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd. De deelnemer zal zich eerst aanmelden bij de opleider voor de scholingsactiviteit en met dit bewijs van aanmelding kan het STAP-budget aangevraagd worden. Er zijn 5 tijdvakken in 2022 waarbinnen het budget aangevraagd kan worden. Het eerste tijdvak is maart-april. Het is wel belangrijk dat dit niet te vroeg wordt aangevraagd. De scholingsactiviteit moet namelijk starten binnen 3 maanden na afloop van de aanvraag tijdvak, voor het eerste tijdvak is dit dus 31 juli 2022. De eerste opleidingen met financiering van een STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022. Tot die tijd is er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit NL leert door met inzet van scholing een scholingsactiviteit te volgen.
Zie voor meer informatie: STAP-budget | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl
Zie voor meer informatie: Subsidieregeling STAP-budget | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Vanaf 1 januari 2022 geen rookruimtes

Bezoekers van openbare ruimtes hebben recht op een rookvrije omgeving. Daarom zijn rookruimtes vanaf 1 januari 2022 ook voor het bedrijfsleven, dus bij alle ondernemingen, verboden.
Zie voor meer informatie: Rookverbod openbare ruimten, werkplek en horeca | Roken | Rijksoverheid.nl

Naamswijziging ISZW

Inspectie SZW krijgt de naam Nederlandse Arbeidsinspectie.

Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden

Vanaf januari 2022 starten twee pilots voor schuldhulpverlening vanuit de gemeente.

De bedoeling van deze pilots is mensen met hypotheekachterstanden en gemeentelijke belastingschulden sneller hulp te kunnen bieden.

De gemeentelijke schuldhulpverlening ontvangt een signaal op het moment dat de betaalachterstand minimaal twee maanden bedraagt en andere oplossingen voor de financiële problemen, zoals een herinnering of een betalingsregeling, niet hebben gewerkt.

Gemeenten zijn vervolgens verplicht om een hulpaanbod te doen. Dit bestond al ten aanzien van huren, zorgkosten, energie en drinkwater.

Met de proef komen daar nu dus de hypotheek en de gemeentebelastingen bij.
Zie voor meer informatie: Staatscourant 2021, 45719 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) en Vroegsignalering – NVVK.

AOW

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2022 met 3 maanden omhoog naar 66 jaar en 7 maanden. Komende jaren zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/aow-leeftijd-stijgt-minder-snel

Inkomstenbelasting

Wijziging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in 2022 verlaagd van €6670,- naar €6310,-. Deze aftrekpost zal elk jaar met €360,- afnemen.
Zie voor meer informatie: Zelfstandigenaftrek in 2022 omlaag | Ondernemersplein – KVK.

Belastingvrijstelling TVL (MKB en starters) en TOGS

Wanneer u een mkb’er bent en u subsidie heeft gekregen om uw vaste lasten te kunnen betalen tijdens de coronacrisis dan wordt deze subsidie niet meegerekend bij uw belastbare winst. Er wordt geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over geheven.

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2022. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De TOGS en TVL hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
Zie voor meer informatie: Belastingvrijstelling TVL en TOGS | Ondernemersplein – KVK

Bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s omhoog

Wanneer u in een elektrische auto van de zaak gaat rijden dan is de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s omhooggegaan van 12% naar 16%. Schaft u in 2022 een nieuwe auto op waterstof of zonne-energie aan? Dan geldt de 16% bijtelling voor de hele cataloguswaarde.

Zie voor meer informatie: Bijtelling nieuwe elektrische auto’s omhoog | Ondernemersplein – KVK

Verhoging arbeidskorting en algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt verhoogd. Voor mensen tot de AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt de verhoging 14 euro, met een maximum tot €2.888. Voor mensen na de AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt 7 euro en komt uit op €1.494.

Zie voor meer informatie: Tabel algemene heffingskorting 2022 (belastingdienst.nl)

De arbeidskorting wordt ook verhoogd voor veel mensen. Het afbouwpercentage is verlaagd naar 5,68% en het afbouwpunt wordt met 1.000 euro verhoogd naar €36.649 euro.

Zie voor meer informatie: Tabel arbeidskorting 2022 (belastingdienst.nl)

Verdere verlaging van het percentage aftrekposten bij een inkomen van meer dan €69.398 euro in 2022

Tot 2023 wordt jaarlijks het tarief van de aftrekposten verminderd. In 2021 is dit tarief 43% en in 2022 daalt dit naar 40%. In de belastingaangifte gebeurt dit automatisch. In de aanslag bij

Zie voor meer informatie: Tariefsaanpassing aftrekposten als u hoog inkomen hebt (belastingdienst.nl)

Loonbelasting

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten (1-1-2022)

Het kabinet stelt een gerichte vrijstelling voor die het mogelijk maakt een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die een werknemer maakt door het thuiswerken. Deze gerichte vrijstelling komt naast de al bestaande gerichte vrijstellingen voor het onbelast vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van, onder andere, noodzakelijke gereedschappen, ICT-middelen en arbovoorzieningen.

De gerichte vrijstelling bedraagt €2 per thuisgewerkte dag. Dit bedrag is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier en is gebaseerd op onderzoek verricht door het Nibud. U kunt de vrijstelling ook toepassen als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.

Voor deze gerichte vrijstelling geldt de 128-dagenregeling. Dit wil zeggen dat in geval uw werknemer 128 dagen thuiswerkt, u uw werknemer een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten mag geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar thuis werkt. U mag voor eenzelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een vergoeding van thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een vergoeding van reiskosten voor het woon-werkverkeer naar de vaste werkplek toepassen. Dit is wel mogelijk als de werknemer op een dag deels thuiswerkt en een zakelijke reis niet zijnde woon-werkverkeer (dienstreis) maakt.

Zie voor meer informatie: Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 | Uitgave 2 – 23 november 2021 (belastingdienst.nl)

Reiskostenvergoeding

Tot 1 januari 2022 gold de tegemoetkoming waarbij thuiswerkende werknemers die op 12 maart 2020 een vaste reiskostenvergoeding ontvingen, deze onbelast mogen blijven ontvangen alsof zij op alle werkdagen naar kantoor reizen. Deze goedkeuring komt met ingang van 1 januari 2022 te vervallen. De werkgever moet opnieuw uitrekenen hoeveel dagen de werknemer naar de vaste werkplek gaat.

Zie voor meer informatie: Vaste reiskostenvergoedingen (belastingdienst.nl)

Loonheffingen

AOF-premie

De gedifferentieerde premie voor het Aof wordt vanaf 1 januari 2022 naar de grootte van de werkgever geregeld. Daarmee wordt de premie voor het Aof gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor middelgrote en grote werkgevers (overige werkgevers).

Zie voor meer informatie: Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 | Uitgave 2 – 23 november 2021 (belastingdienst.nl)

Einde regeling geen herziening (30% regel bij lage WW-premie) (per 1-1-2022)

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 kort gezegd een lage WW-premie voor vaste contracten een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Voor overwerk was bepaald dat indien werknemers voor wie de lage WW-premie gold in een jaar meer dan 30% gingen overwerken, de werkgevers over dat jaar alsnog de hoge WW-premie moesten betalen. De lage WW-premie werd dus herzien. Door het coronavirus kon dit onbedoelde gevolgen krijgen voor sectoren waar juist nu veel extra overwerk nodig was, bijvoorbeeld in de zorg. Om deze reden was deze herzieningsregeling voor 2020 en 2021 opgeschort.

Per 1 januari 2022 komt er een einde aan deze opschorting en is dus de herzieningssituatie van kracht.

Zie voor meer informatie: Aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt (belastingdienst.nl)

Einde tijdelijke verruiming WKR (1-1-2022)

Voor 2020 en 2021 is de vrije ruimte extra verhoogd als crisismaatregel tijdens corona. Blijft het totale bedrag onder de 3% van de eerste €400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding geven.
Dit betekent dat u in de nieuwe situatie €12.000 onbelast beschikbaar kunt stellen. Als de loonsom van al uw medewerkers samen €400.000 is. Voor het bedrag boven €400.000 geldt het percentage van 1,18%.

Per 1 januari 2022 geldt voor de eerste €400.000 van de loonsom een percentage van 1,7% in plaats van 3%.

Zie voor meer informatie: Verruiming vrije ruimte (belastingdienst.nl)

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Vanwege de opkomst van diverse soorten persoonlijke keuzebudgetten (door de werknemer te besteden budgetten) zijn per 1 januari 2022 twee rubrieken arbeidsvoorwaardenbedrag toegevoegd in de aangifte loonheffingen.

  • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
  • Uitbetaling arbeidsvoorwaardenbedrag

Deze term staat voor een op grond van cao/arbeidsovereenkomst toegekend loonbestanddeel in geld dat op enig moment in de toekomst tot belast loon kan leiden bij de werknemer (zoals een dertiende maand/eindejaarsuitkering). Tot 2021 ook wel bekend als: ‘extra periode salaris’.

In de eerste nieuwsbrief loonheffingen 2022 van de belastingdienst was aangegeven dat reserveringen bij contracten met uitzendbeding hier ook onder vielen. (met uitzondering van vakantiebijslag, deze had een andere rubriek)

Er is besloten dat de reserveringen bij contracten met uitzendbeding pas vanaf 2023 onder het arbeidsvoorwaardenbedrag hoeft te worden aangegeven, tenzij de reserveringen tot op heden als ‘extra periode salaris’ werd aangegeven, dan kan dit per 1 januari 2022 op dezelfde wijze worden voortgezet in de rubrieken arbeidsvoorwaardenbedrag en vakantiebijslag.
Zie voor meer informatie: Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 | Uitgave 2 – 23 november 2021 (belastingdienst.nl)

Bedrijfsvoering

BV oprichten kan via beeldverbinding

Naar verwachting wordt het vanaf 1 augustus 2022 mogelijk om een besloten vennootschap online op te richten middels een digitale notariële akte en ondertekening met een digitale handtekening.

Zie voor meer informatie: Bv oprichten kan via beeldverbinding | Ondernemersplein – KVK

Bron: NBBU.nl

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven