30% regeling

Werknemers uit het buitenland die (tijdelijk) in Nederland werken krijgen vaak te maken met extra kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van dubbele huisvesting, het zoeken naar huisvesting, reiskosten voor familiebezoek, opslag meubels en een Nederlandse taalcursus.
Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kunnen de extraterritoriale kosten vergoed worden door de zogenoemde 30%-regeling. De 30%-regeling is bedoeld om deze extraterritoriale kosten te dekken. De niet-extraterritoriale kosten kunnen vergoed worden naast de 30%-regeling. (hoofdstuk 5).
Indien de regeling van toepassing is, zal deze worden aangevraagd via uw AAme Cliënten Portaal.

Wij maken u erop attent dat óf de werkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij vergoed kunnen worden, óf de 30% regeling kan worden toegepast, maar het is niet mogelijk om beide regelingen te combineren.

De 30%-regeling  –  algemeen

De 30% regeling is een Nederlandse belastingregeling voor expats die (tijdelijk) in Nederland werken. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan de werkgever een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extraterritoriale kosten. Deze belastingvrije vergoeding bedraagt maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding.

Voorwaarden

Om van de regeling gebruik te kunnen maken, gelden onder meer de volgende voorwaarden:

 • De werknemer dient uitgezonden te zijn door een werkgever naar Nederland of vanuit een ander land aangeworven te zijn;
 • De werkgever dient in Nederland te zijn geregistreerd als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Als er geen inhoudingsplichtige in Nederland is, dient de buitenlandse werkgever zich te laten aanwijzen als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen in Nederland (in andere woorden de buitenlandse werkgever dient een Nederlands loonbelastingnummer aan te vragen);
 • De werkgever en werknemer moeten gezamenlijk een verzoek indienen bij de belastingdienst binnen vier maanden gerekend vanaf de eerste dag van de tewerkstelling;
 • In het contract moet aangegeven zijn dat de werkgever de 30%-regeling zal toepassen (als deze is toegekend). Het bedrag van de 30%-regeling moet in het contract of een addendum bij het contract vermeld zijn;
 • De werknemer heeft een specifieke deskundigheid die nauwelijks of niet beschikbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Aan deze voorwaarde is voldaan als gedurende de looptijd van de 30% regeling continu aan de salarisnorm is voldaan:
  • Een minimum bruto salaris van € 46.107  exclusief de 30% vergoeding voor werknemers ouder dan 30 jaar;
  • Een minimum bruto salaris van € 35.048 exclusief de 30% vergoeding voor werknemers jonger dan 30 jaar en in het bezit van een Nederlandse mastertitel (of gelijkwaardige buitenlandse titel).
   Indien iemand geen masterdiploma heeft en jonger is dan 30 jaar, zijn de normale salariscriteria van € 46.107 van toepassing.
 • Er dient voldaan te zijn aan het 150 km criterium. Dit houdt in dat de werknemer in de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland meer dan twee derde van de 24 maanden (16 maanden) op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond.

  De werknemer dient bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat aan het 150 km criterium is voldaan. In eerste instantie zal een volledig bijgewerkte C.V. met data (maanden en jaren) samen met land en steden voldoende zijn. Nadat het 30%-verzoek is ingediend, kan de Nederlandse Belastingdienst om aanvullende informatie vragen. Houd er rekening mee dat u deze bewijsstukken ook kunt overleggen nadat u naar Nederland bent afgereisd.

Daarbij valt te denken aan:

 • Bankafschriften met contante geldopnamen / pinbetalingen (één kopie per maand) in combinatie met het CV van de contractor; of
 • de huurovereenkomst in combinatie met betalingsbewijzen voor de huur; of
 • de energie/water/gas rekening; of
 • het overzicht van het gebruikersdeel van de gemeentelijke belastingen; of
 • bewijzen van inschrijving en uitschrijving.

De onderliggende stukken moeten een periode beslaan van meer dan 16 maanden (d.w.z. de 2/3 van de 24-maanden periode). Daarbij merken we op dat een factuur van een webwinkel, internet provider of ziektekostenverzekering niet voldoende is.

Overige opmerkingen

 • De maximum termijn van de 30% regeling is 5 jaar;
 • Gedurende de looptijd van de 30% regeling dient continu aan de salarisnorm te worden voldaan en moet ieder jaar gecontroleerd worden;
 • Sinds augustus 2020 wordt de 30% -regeling afgegeven per ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst en niet per de eerste van de kalendermaand waarin de overeenkomst is aangegaan.
 • De 30% regeling kan invloed hebben op het (Nederlandse) pensioen dat opgebouwd kan worden tijdens de tewerkstelling in Nederland; 
 • Als de 30% regeling is toegekend kunnen u, uw partner en uw kinderen het buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs;
 • Voor de duur van de regeling mag de 30% meegenomen worden bij het bepalen van de maximale hypotheek. (Als de werkgever bereid is te verklaren dat het jaarlijkse inkomen bestaat uit het oorspronkelijk overeengekomen salaris inclusief de 30%-regeling en dat dit aan te tonen is met een beschikking van de belastingdienst).
  Houd er rekening mee dat, wanneer de 30%-regeling eindigt, de hypotheekrente betaald moet worden uit lager inkomen.
 • Internationale School gelden
  In de meeste gevallen kunnen de schoolgelden van uw kinderen voor een internationale school worden vergoed. Neem contact op met AAme om te bepalen of u deze kosten kunt claimen en stuur de bewijsstukken mee.

Zodra niet meer aan de voorwaarden voor de 30%-regeling wordt voldaan, wordt de 30%-regeling (met terugwerkende kracht) ingetrokken en kan deze niet langer worden toegepast.

Pro rata 30% regeling berekening

Om te voorkomen dat u de 30%-regeling verliest kan er een mogelijkheid zijn om de 30%-vergoeding te verlagen met het bedrag dat nodig is om het vereiste bruto salaris te krijgen. Dit is een manier om het verschil te compenseren en de werknemer te helpen om de 30%-regeling te behouden.

Voorbeeld

Als een werknemer een salaris heeft van € 50.000 inclusief 30% vergoeding, moet het bruto inkomen 70% van € 50.000 bedragen, oftewel € 35.000. We kunnen de 30% vergoeding verlagen door een andere berekening toe te passen:  € 46.107 (vereist minimum salaris) gedeeld door € 50.000 = 92,21%. Dit betekent dat de 30% vergoeding verminderd wordt tot 7,79%. Dat is weliswaar minder dan 30%, maar beter dan de gehele 30% vergoeding verliezen.

Wij merken op dat er geen rechten kunnen ontleend aan dit voorbeeld.

Als het bedrag van de extraterritoriale kosten boven de 30%-vergoeding (of ander percentage) uitkomt, bestaat de mogelijkheid om de werkelijke (hogere) kosten te claimen door de onderliggende stukken als bewijs op te sturen.

Veranderende werkgever en 3 maanden criteria

Artikel 10ed van het Uitvoeringsbesluit LB bepaalt dat als een werknemer gedurende de looptijd van werkgever verandert, de 30%-regeling blijft gelden als de periode tussen het einde van het dienstverband bij de oude werkgever en het aangaan van de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever niet meer bedraagt dan drie maanden. Als de werknemer meer dan drie maanden nodig heeft gehad om een nieuwe baan te vinden, geldt de voortzetting van de 30%-regeling niet.

Aftopping 30%-regeling

In het Belastingplan 2023 is vastgelegd dat de belastingvrije vergoeding die op grond van de 30%-regeling kan worden uitbetaald, wordt gemaximaliseerd. Dit plafond gaat in op 1 januari 2024. Vanaf dat moment kunnen werkgevers maximaal 30% van het inkomen tot aan de Balkenendenorm (‘WNT-norm’) belastingvrij vergoeden. Voor 2024 bedraagt de WNT-norm € 233.000. Dit betekent dat de maximale grondslag waarop de 30%-regeling kan worden toegepast een bedrag bedraagt van € 233.000,- en een werkgever dus maximaal € 69.900,- belastingvrij mag vergoeden. Voor werknemers die vanaf 1 januari 2023 gebruik maken van de 30%-regeling geldt de aftopping per 1 januari 2024. Voor werknemers op wiens loon in december 2022 de 30%-regeling is toegepast, geldt overgangsrecht. Voor deze groep geldt de aftopping niet vanaf 1 januari 2024, maar vanaf 1 januari 2026.

Belastingplan 2024

Wijzigingen in 2025: Door een aangenomen wijziging van het Belastingplan 2024 wordt de 30%-regeling over een looptijd van 5 jaar stapsgewijs teruggebracht naar een 10%-regeling. Meer specifiek kan 30% van het salaris gedurende de eerste 20 maanden van de looptijd belastingvrij worden vergoed. In de daaropvolgende 20 maanden daalt dit percentage naar 20% en gedurende de laatste 20 maanden bedraagt de belastingvrije vergoeding 10% van het salaris.
Voor werknemers die in december 2023 al de 30%-compensatie hebben gekregen, geldt een overgangsregeling. Zij krijgen niet te maken met de verlaging van de compensatie. Dit geldt dus voor bestaande werknemers met de 30%-regeling, maar ook voor buitenlandse werknemers wier dienstverband in Nederland vóór 31 december 2023 ingaat.
Wij hopen dat deze wijziging vóór januari 2025 wordt teruggedraaid.

Meer informatie?

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft of meer informatie wilt hebben, neem dan gerust contact op met de salarisadviseurs van AAme.

Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven