Als werkgever werkt u met personeel. Personeel waarvan u hoopt dat zij gezond en wel hun werkzaamheden voor uw bedrijf uit kunnen voeren. Maar zoals een ieder weet kan een werknemer (helaas) ook ziek of arbeidsongeschikt worden. Om de kosten voor het ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid te verhalen heeft de wetgever in 2013 de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd.

Door de BeZaVa blijft de werkgever verantwoordelijk voor zijn ex-werknemer(s), die na einde dienstverband een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of Ziektwet-uitkering ontvangen..

Hoe werkt het ook al weer?

De Belastingdienst stuurt jaarlijks (in december) de beschikking Gedifferentieerd Werkhervattingskas aan alle werkgevers. Deze gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee delen:

  • Een gedifferentieerd premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)
  • Een gedifferentieerd premie voor de ziektewet (ZW).

Loonsom als basis voor berekening

Voor de berekening van de premie maakt de Belastingdienst onderscheid in drie typen organisaties, ingedeeld op basis van loonsom.

  • Verloon je als werkgever minder dan € 882.500 per jaar, dan ben je een ‘kleine’ werkgever. Je betaalt, ongeacht de toe te rekenen uitkeringen, een vaste sectorpremie afhankelijk van jouw sectorindeling.
  • Verloon je meer dan € 882.500 en minder dan € 3.530.000 per jaar, dan ben je een ‘middelgrote’ werkgever. Je betaalt een premie die deels individueel en per sector is bepaald.
  • Verloon je meer dan € 3.530.000 per jaar, dan ben je een ‘grote’ werkgever. Je betaalt een individueel bepaalde premie.
  • De toegepaste loonsommen en de uitkeringslasten die aan de werkgever zijn toegekend zijn bepalend voor de hoogte van de premies. Hiervoor worden de gegevens uit refertejaar (t-2) gebruikt. Voor de Whk-beschikking 2022 is dat het jaar 2020.

Zijn de premies niet te hoog?

U wil toch niet teveel premie betalen? Het komt toch nog regelmatig voor dat er foute (te hoge) premies worden vastgesteld en dat is te voorkomen, maar u moet er wel wat voor doen. Om te beginnen controleren of de juiste loonsommen zijn gebruikt en daarnaast te controleren of de uitkeringslasten terecht aan uw bedrijf/organisatie zijn toegekend en of de bedragen correct zijn. Hiervoor kan een specificatie bij de Belastingdienst worden opgevraagd. Bent u een kleine werkgever, dan is bovenstaande niet van toepassing. Voor deze groep is een vaste Whk premie die per sector is bepaald.

Zijn de activiteiten in de afgelopen jaren is bij uw bedrijf aangepast of uitgebreid? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat uw bedrijf in een andere sector kan worden ingedeeld met een lagere premie.

Is er sprake van overgang van een onderneming, dan is het verstandig om te checken of die overgang goed door de Belastingdienst is verwerkt.

Bent/was u als werkgever in 2021 eigen risicodrager?

Werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk verzekerd via het UWV. Zij dragen dan ook gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen.
Organisaties die eigenrisicodrager zijn geworden voor één van die verzekeringen betalen dat deel van de premie dus niet. UWV betaalt in dat geval ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die daar recht op hebben. Deze kosten zijn – maximaal tien jaar – voor de eigenrisicodrager zelf. Veel eigenrisicodragers sluiten daarom een particuliere verzekering af voor de WGA en ZW.

Werkgevers die in 2021 het eigen risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen een beschikking of mededeling toegestuurd. Het premiedeel waarvoor het eigen risico gedragen wordt dient op 0 te staan.

Beschikking kwijt of niet ontvangen?

Heeft u de Whk-beschikking niet ontvangen of kunt u hem niet meer terugvinden? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan door een brief te sturen naar Postbus 8738,
4820 BA Breda met daarin het loonheffingennummer en het (e-mail)adres.
De mogelijkheid een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers. Zij kunnen de per sector vastgestelde premies raadplegen en downloaden op de site van de Belastingdienst.

U bent het niet eens met de beschikking?

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de vastgestelde premie. Als u nog niet over de juiste informatie beschikt en of de controle kost meer tijd, dan is het ook mogelijk om een voorlopig bezwaarschrift in te dienen. Kleine werkgevers ontvangen een mededeling in plaats van een beschikking en kunnen daardoor geen bezwaar aantekenen.

Wat kan AAme voor u betekenen?

Wij kunnen voor u de loonsommen en uitkeringslasten controleren. Tevens kunnen wij voor u controleren of de juiste sector nog voor u van toepassing is. Ook kunnen wij voor u de benodigde info voor de controle opvragen en voor u (voorlopig) bezwaar aantekenen. Neem hiervoor contact op via (015) 215 88 15 of via payroll@aame.nl.

Scroll naar top