De gebruikelijkloonregeling, voor iedere DGA?

Zodra een werknemer met minimaal vijf procent een belang in een vennootschap of coöperatie heeft, krijgt hij of zij te maken met gebruikelijkloonregeling. Dit geldt dus ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA).

De Belastingdienst verwacht dat je als aanmerkelijkbelanghouder (ab) een loon krijgt dat normaal is voor het niveau waarop je werkt en de hoeveelheid arbeid die je verricht. Dit houdt in dat je niet zomaar afstand van loon kunt doen of jezelf een te laag loon uitkeert om geld in de BV te behouden.

Gebruikelijkloonregeling

De regeling moet voorkomen dat aandeelhouders de inkomsten van hun BV gaan ‘opsparen’ door zichzelf geen loon uit te betalen maar alleen dividend uit te keren. De loonbelasting is namelijk hoger dan de belasting over het uitgekeerde dividend.

Het loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon van iemand met een vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer;
  • de wettelijke ondergrens (jaarlijks vastgesteld).

De wettelijke ondergrens is voor de gebruikelijkloonregeling in 2022 vastgesteld op € 48.000,-.
Ook het salaris van een DGA valt onder de gebruikelijkloonregeling, waardoor altijd loonheffing betaald moet worden. De kunst is het loonbedrag zo vast te stellen dat het te betalen belastingtarief optimaal is.

Het loon mag op een lager bedrag worden vastgesteld, indien sprake is van het volgende (art. 12a, lid 2 wet LB):

  • Je maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 48.000,- je stelt dan het loon op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Je maakt aannemelijk dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van je. Je stelt het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 48.000,-.

Start ups

Innovatieve start-ups kunnen ook in 2022 ervoor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een DGA normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. Door een lager gebruikelijk loon uit te keren wordt de liquiditeitspositie van de BV verbeterd. Dit staat vermeld in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Zij mogen het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is door bijvoorbeeld deeltijd, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet je aannemelijk maken.

Een ondernemer verstrekt zichzelf liever dividend dan salaris, maar waar ligt de grens en wat zijn de richtlijnen waaraan je dient te houden?

Om aangemerkt te worden als een start-up moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De bv heeft in het kalenderjaar een S&O-verklaring;
  • De bv heeft in het kalenderjaar recht op het verhoogde starterspercentage;
  • De bv komt niet uit boven het ‘de-minimisplafond’ voor staatssteun van het Europese verdrag. Dat toon je aan met een ‘Verklaring de-minimissteun’. Je vraagt deze verklaring aan op rvo.nl.

Lager dan minimumloon

De Belastingdienst geeft nu aan dat het gebruikelijk loon lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Er kunnen zakelijke gronden zijn om uit te gaan van een lager loon dan het wettelijk minimumloon, bijvoorbeeld bij een structurele verliessituatie waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Dit geldt ook voor startups en startende ondernemingen.

Starters

Je mag uitgaan van een lager loon als de bv het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat de bv veel heeft geïnvesteerd of een lage cashflow heeft. Als uitgangspunt geldt dat het gebruikelijk loon niet lager is dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de ab-houder werkt.

Je mag dit maximaal 3 jaar doen vanaf het moment dat de vennootschap of coöperatie inhoudingsplichtig wordt. Je kort de periode van 3 jaar in als de onderneming als eenmanszaak begint en pas later wordt ingebracht in een bv of coöperatie. De periode waarin de onderneming op naam of voor rekening van de ab-houder of een ander werd gedreven, moet je dan aftrekken van de 3 jaar.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de gebruikelijkloonregeling, neem dan contact op met de adviseurs van AAme.


Winkelwagen
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven