AAme Adviseurs BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (statutaire naam: AAme Adviseurs B.V.) met een aantal dochtervennootschappen. AAme bestaat uit een groep, te weten de besloten vennootschap AAme Adviseurs B.V. – de besloten vennootschap AAme Accountants en Belastingadviseurs B.V., de besloten vennootschap AAme Legal B.V., de besloten vennootschap AAme Salarisadviseurs B.V., de besloten vennootschap AAme Solutions Providers B.V., de besloten vennootschap AAme Contractors Solutions No 1. B.V., de besloten vennootschap AAme Contractors Solutions No 10 B.V., de besloten vennootschap AAme Flex Solutions B.V., de besloten vennootschap AAme Premium Solutions B.V. en de besloten vennootschap AAme Management Precision B.V.

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AAme, wij en ons: degene die de opdracht aanneemt, te weten de besloten vennootschap AAme Adviseurs B.V. of de besloten vennootschap AAme Accountants en Belastingadviseurs B.V., de besloten vennootschap AAme Salarisadviseurs B.V., de besloten vennootschap AAme Legal B.V.
 2. U, Opdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht.
 3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan AAme, hetzij aan individuele medewerkers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens AAme, ongeacht of Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en artikel 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 4. Opdracht/Overeenkomst: De overeenkomst van Opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) en/of samenwerkingsverbanden daarvan die voornemens is c.q. zijn aan Opdrachtnemer opdrachten tot het verrichten van Werkzaamheden te verlenen dan wel de opdracht heeft c.q. hebben gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Medewerker/Beroepsbeoefenaar: de persoon, in loondienst of anderszins werkzaam bij AAme, die voor AAme de opgedragen werkzaamheden uitvoert.
 7. Beroepsorganisatie: de al dan niet wettelijk verplichte organisatie waarbij de beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn discipline is aangesloten.
 8. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan de accountant vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA is onderworpen en waaraan de belastingadviseurs vanwege de inschrijving in het register voor belastingadviseurs van het RB is onderworpen.
 9. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan AAme ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door AAme vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.
 10. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 11. WWFT; Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De WWFT kent twee hoofdverplichtingen voor AAme: het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
 12. Cliëntenonderzoek; Het cliëntenonderzoek moet AAme onder meer in staat stellen de identiteit van de cliënt, Opdrachtgever en van de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt (de zogenaamde UBO) te verifiëren en zo nodig de herkomst van het vermogen vast te stellen. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico’s die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen.
 13. UBO: De Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon.

Rechtspersoon:
Bij een rechtspersoon is dat een natuurlijk persoon die:

 1. een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van een cliënt, of;
 2. die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt, of;
 3. degene die feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt, of;
 4. degene die of de begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust, of;
 5. degene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een cliënt, of;

Personenvennootschap:
Voor een personenvennootschap betekent dit concreet het identificeren van de natuurlijk persoon:

 1. die bij ontbinding recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25% ,of;
 2. die recht heeft op een aandeel in de winsten van meer dan 25%.

Trust:
Bij een trust moeten de insteller(s) en trustee(s) worden geïdentificeerd. Daarnaast dient AAme een onderzoek in te stellen naar de zeggenschaps- en eigendomsstructuur van de Opdrachtgever.

 1. Meldingsplicht; Afwijkende transactiepatronen kunnen voor AAme reden zijn een transactie als ongebruikelijk aan te merken. AAme is verplicht deze ongebruikelijke (voorgenomen) transacties onverwijld te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU Nederland). Deze transacties zijn ook aan te merken als incident op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en moeten daarom ook onverwijld bij de AFM worden gemeld.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen AAme en Opdrachtgever, inclusief die rechtsbetrekkingen die uit enige eerdere overeenkomst voortvloeien. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan Opdrachtgever zich slechts beroepen, indien van de instemming van AAme daarmee uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt.
 2. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door AAme uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval de Opdrachtgever een soortgelijke bepaling als de bepaling onder lid 1 bepaald, prevaleren deze algemene voorwaarden van AAme.
 4. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en AAme weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten.
 5. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 6. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 5 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

ARTIKEL 3 – OPDRACHTNEMER; OPZEGGING

 1. Tegenover Opdrachtgever geldt alleen AAme als de contractuele wederpartij bij de overeenkomst(en) die met Opdrachtgever wordt of worden gesloten.
 2. In geval van een contractuele relatie tussen Opdrachtgever en AAme, welke relatie niet eindigt met de uitvoering van een bepaalde opdracht, maar voor onbepaalde duur is aangegaan, kan ieder van de partijen die contractuele relatie schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij anders contractueel is overeengekomen.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft AAme recht op het honorarium overeenkomstig de door AAme opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht, op vergoeding van gemaakte onkosten, op vergoeding van de kosten/declaraties van de door AAme ingeschakelde derden, op vergoeding van alle overige kosten en/of schade en op vergoeding van het aan de zijde van AAme ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die AAme reeds heeft gemaakt en van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden, alles in de ruimste zin des woords.
 5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door AAme, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van AAme bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor AAme zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

ARTIKEL 4 – OPDRACHT; INFORMATIEVERSCHAFFING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die AAme aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat AAme die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als door AAme gewenst en bovendien zo tijdig dat AAme de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan AAme al die informatie en bescheiden te verstrekken, die AAme nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de WWFT, te kunnen naleven.
 2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover AAme in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AAme ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van (een) derde(n) afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van de opdracht anders voortvloeit, is AAme niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Beoordeling van informatie, identificatie en verificatie van Opdrachtgever vindt plaats overeenkomstig de WWFT. Bij een vermoeden van een ongebruikelijke transactie in deze zin van de WWFT is AAme gehouden hiervan melding te maken bij de daartoe bevoegde instanties.
 4. AAme heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen heeft voldaan. Alle eventueel overeengekomen termijnen worden door deze opschorting eveneens opgeschort.
 5. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door AAme van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever AAme van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
 6. Indien Opdrachtgever, anders dan door toedoen van AAme, tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 5 genoemde verplichtingen en daaruit voor AAme extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en overige schade aan AAme te vergoeden.
 7. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt en zulks mogelijk is, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 8. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde c.q. verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Opdrachten worden uitgevoerd naar de eis van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. AAme garandeert echter niet het met een opdracht beoogd resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede de gedrag- en beroepsregels in acht worden genomen en verleent ter zake voor zover nodig telkens volledige medewerking.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is AAme niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor AAme werkzame persoon of personen, met het oog op wie de Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. De opdracht eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze persoon of personen. Wel zal AAme, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houden met de wensen van Opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van een opdracht te betrekken persoon of personen.
 3. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden opgedragen aan een derde doch niet dan nadat daarover tussen Opdrachtgever en AAme overeenstemming is bereikt. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen, ook derden, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.
 4. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden zal AAme meerwerk niet uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.
 5. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal AAme daarover aan Opdrachtgever rapporteren. AAme is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde richtlijnen.

ARTIKEL 6 – (BEROEPS)REGELGEVING

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor AAme voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat AAme – onder meer, doch niet uitsluitend:
  1. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
  3. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.
  4. AAme sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

ARTIKEL 7 – TERMIJNEN

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen. Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht ontwijfelbaar onmogelijk is, zal AAme slechts wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken, indien, nadat aan AAme na de termijnoverschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden is gesteld, na het verstrijken van die nadere termijn de uitvoering van de werkzaamheden om aan AAme toe te rekenen omstandigheden nog niet voltooid is.

ARTIKEL 8 – GEHEIMHOUDING

 1. AAme is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, bijvoorbeeld op grond van de WWFT, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. AAme is niet gerechtigd de informatie die door Opdrachtgever aan hem ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval AAme voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn of AAme anderszins een redelijk en te respecteren belang heeft bij aanwending, gebruikmaking of openbaarmaking van bedoelde stukken.
 3. AAme is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 4. AAme zal de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die zij bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
 5. U stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht door u aan AAme verstrekt, (ii) het voldoen aan op AAme rustende wettelijke verplichtingen, (iii) risk management en quality review vereisten, en (iv) interne zakelijke doeleinden, AAme vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende u en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan u, uw cliënten of derden, verwerken, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met:
  1. andere vennootschappen binnen de AAme groep;
  2. indien noodzakelijk met partijen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht, en;
  3. onze verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs.
 6. AAme zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door AAme in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 7. Verwerking van persoonsgegevens door AAme vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. AAme zal met informatie welke persoonsgegevens bevat in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, extra voorzichtig en zorgvuldig omgaan, in van:
  1. geen persoonsgegevens te zullen verwerken buiten de opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke;
  2. geen persoonsgegevens te zullen verwerken (waaronder inzien en doorzenden) dan de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de opdracht c.q. werkzaamheden noodzakelijk zijn;
  3. geen persoonsgegevens buiten de werklocatie te zullen brengen dan na toestemming en overleg met Opdrachtgever.
  4. AAme zal de persoonsgegevens geheimhouden, deze passend beveiligen.
 8. Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die u verplicht tot openbaarmaking of tenzij door ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zult u informatie met betrekking tot de Opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van AAme, niet openbaren of aan derden verstrekken.
 9. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

ARTIKEL 9 – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) – VERWERKERSOVEREENKOMST

 1. AAme wenst zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens om te gaan met de Persoonsgegevens die ter uitvoering van de opdracht c.q. werkzaamheden verwerkt worden.
 2. De AVG schrijft onder meer voor dat de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens door tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de AVG in acht genomen, indien en voor zover van toepassing zal daarvoor een verwerkersovereenkomst worden gesloten.
 3. De verwerkersovereenkomst is bedoeld voor opdrachten waar sprake is van de verwerking van persoonsgegevens en waar AAme juridische gekwalificeerd kan worden als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker zoals gedefinieerd onder de AVG.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. AAme behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het uitvoeren van de opdracht door AAme houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij AAme of bij (een) derde(n) rusten. Ook alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan AAme.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten waarin intellectuele eigendomsrechten zijn vervat dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan AAme gebruiksrechten heeft verworven, waaronder mede zijn begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van AAme, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) de in de vorige leden genoemde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van AAme. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
 4. Ingeval van overtreding van dit artikel is de Opdrachtgever aan AAme een boete verschuldigd ter grootte van € 10.000,00 alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding. Daarnaast heeft AAme het recht volledige schadevergoeding te eisen indien de door AAme geleden schade hoger is dan de boete.

ARTIKEL 11 – HONORARIUM

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor die werkzaamheden bij AAme gangbare tarief op basis van bestede tijd en gemaakte kosten. Voorts worden door AAme gemaakte onkosten en de kosten/declaraties van de door AAme ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De verschuldigdheid van honorarium is niet afhankelijk van het al dan niet ten volle bereiken van het met de opdracht beoogde resultaat.
 2. AAme heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.
 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is AAme gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en AAme hierover andere afspraken hebben gemaakt. AAme behoudt zich het recht voor om zonder overleg de tarieven jaarlijks te verhogen, ten minste conform de prijsindex voor de dienstverlening.
 4. Hetgeen aan AAme verschuldigd is – honorarium, kosten, declaraties van ingeschakelde derden e.d. – wordt naar keuze van AAme per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en AAme hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien BTW dient te worden berekend, wordt de omzetbelasting afzonderlijk gepresenteerd op de factuur (facturen) en afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL 12 – BETALING

 1. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan AAme verschuldigd is, dient te geschieden zonder aftrek, korting of (schuld)verrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door AAme aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro. Opdrachtgever is voorts niet gerechtigd zijn (betalings)verplichting jegens AAme op te schorten. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand, verschuldigd. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die AAme dient te maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij voorts vastgesteld conform de staffel BIK. Bovendien is AAme bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie en afgifte van stukken aan Opdrachtgever, op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen. Alle eventueel overeengekomen termijnen worden door deze opschorting eveneens opgeschort.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van AAme daartoe aanleiding geeft, is AAme gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door AAme te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is AAme gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan AAme uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Alle eventueel overeengekomen termijnen worden door deze opschorting eveneens opgeschort.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van al het uit hoofde van de overeenkomst/opdracht aan AAme verschuldigde.

ARTIKEL 13 – GEBREKEN; RECLAMEREN; KLACHTTERMIJN

 1. Opdrachtgever kan op een aan AAme toe te rekenen gebrek of tekortkoming in de uitvoering van een opdracht, alsmede de eventueel daaruit voortvloeiende rechten van Opdrachtgever, geen beroep meer doen indien hij niet binnen zestig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, zulks schriftelijk aan AAme heeft gemeld, en in ieder geval niet meer nadat één jaar is verstreken nadat het handelen of nalaten waaruit het gebrek is voortgevloeid respectievelijk nadat de tekortkoming heeft plaatsgevonden.
 2. Indien een Opdrachtgever tijdig reclameert als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een tijdig en terecht uitgebrachte reclamering, zal AAme naar keuze:
  1. indien het herstellen of opnieuw uitvoeren van de gebrekkig gebleken werkzaamheden nog mogelijk en/of zinvol is, – naar keuze van AAme – de werkzaamheden kosteloos corrigeren of opnieuw uitvoeren dan wel aan Opdrachtgever terugbetalen hetgeen deze voor de werkzaamheden, die als gevolg van het gebrek of tekortkoming voor de Opdrachtgever zonder nut blijken te zijn, reeds heeft betaald;
  2. indien het corrigeren of herstellen van de gebrekkig gebleken werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol blijkt, aan Opdrachtgever terugbetalen hetgeen deze voor de werkzaamheden, die als gevolg van het gebrek of tekort voor de Opdrachtgever zonder nut blijken te zijn, reeds heeft betaald;
  3. indien vanwege gebrekkig gebleken werkzaamheden verdere uitvoering van een opdracht achterwege blijft, aan Opdrachtgever terugbetalen hetgeen deze voor de nog niet uitgevoerde werkzaamheden reeds heeft betaald.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

 1. Iedere aansprakelijkheid van AAme, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag ter zake van het onder de bedoelde verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van AAme beperkt tot een bedrag gelijk tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 100.000 per opdracht, in welk kader vervolgopdrachten aangemerkt worden als één opdracht. De hiervoor bedoelde beperkingen gelden tevens voor het geval AAme aansprakelijk wordt gehouden voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere zaken. Een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor in Delft.
 2. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meerdere (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid, zoals aangeduid in lid 1, ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.
 3. AAme is niet gehouden schade te vergoeden:
  1. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan AAme zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van AAme bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat AAme bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  2. die het gevolg is van Opdrachtgever of van een derde afkomstige onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor AAme zonder meer duidelijk had kunnen zijn en AAme nagelaten heeft Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  3. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen AAme en Opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
  4. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mail berichten, het onderscheppen van andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
  5. die niet schriftelijk is gemeld binnen zestig dagen nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen één jaar nadat het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden;
  6. en is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade, daaronder begrepen (doch niet uitsluitend) gemiste besparingen, vermogensschade, schade door bedrijfsstagnatie en gederfde winst;
  7. die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor AAme geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
 4. Op het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde kan AAme zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen, indien Opdrachtgever een schadevordering geldend maakt c.q. incasseert, die van een derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis waarvoor AAme rechtens aansprakelijk is.
 5. Op het in de leden 1, 2, 3 en 4 bepaalde kunnen zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen de beroepsbeoefenaars, de door deze beroepsbeoefenaars in verband met hun activiteiten voor AAme aangehouden rechtspersonen en eventuele andere personen die bij de uitvoering van door Opdrachtgever aan AAme verstrekte opdrachten zijn betrokken.
 6. De in de leden 1 en 3 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor AAme zelf of de beroepsbeoefenaars, indien ter zake van het ontstaan van de schade sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 7. Iedere rechtsvordering, ieder vorderingsrecht en iedere aanspraak van de Opdrachtgever jegens AAme of de beroepsbeoefenaars vervalt in ieder geval na verloop van twee jaren na het handelen of nalaten waaruit het gebrek en/of de schade is voortgevloeid c.q. na verloop van twee jaren na de tekortkoming van AAme heeft plaatsgevonden en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 8. Opdrachtgever is gehouden zoveel mogelijk schadebeperkende maatregelen te nemen.
 9. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 10. Opdrachtgever zal eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen AAme en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers.
 11. AAme behoudt zich het recht voor om bij (een deel van) de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van andere dochter – en / of zustervennootschappen van de AAme groep. De uitvoering van de Opdracht geschiedt onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid en Opdrachtgever zal andere betrokken dochter – en /of zustervennootschappen, partners of medewerkers van andere betrokken dochter- en/of zustervennootschappen van AAme niet aanspreken (noch contractueel, noch buitencontractueel of anderszins) in verband met de uitvoering van de Opdracht. Het voorgaande geldt niet voor schade geleden als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van andere dochter- en of zustervennootschappen. De andere dochter- en/of zustervennootschappen, hun partners en medewerkers kunnen zich op het voorgaande beroepen alsof zij partij waren bij de Opdracht. AAme heeft recht op vergoeding van schade en kosten als gevolg van schending van deze bepaling.

ARTIKEL 15 – VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart AAme tegen een schadevordering van een derde, die verband houdt met een gebeurtenis waarvoor AAme jegens Opdrachtgever is aansprakelijk te houden, althans voor zover AAme aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan Opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen in het geval dat hij AAme zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.
 2. In het geval een derde een beroepsbeoefenaar, de door deze beroepsbeoefenaar in verband met zijn activiteiten voor AAme aangehouden rechtspersoon en/of een andere bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan AAme verstrekte opdracht betrokken hulppersoon tot vergoeding van schade aanspreekt in verband met een gebeurtenis waarvoor AAme jegens Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, vrijwaart Opdrachtgever ieder van hen ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart AAme voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan AAme geen, onjuiste of onvolledige informatie en/of bescheiden heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart AAme voor aanspraken van derden (medewerkers van AAme en door AAme ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

ARTIKEL 16 – ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en AAme door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. AAme is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

ARTIKEL 17 – OPSCHORTINGSRECHT

 1. AAme is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Indien de tekortkoming van Opdrachtgever na aanmaning voortduurt, is AAme gerechtigd de opdracht te beëindigen.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door AAme hebben ondergaan.

ARTIKEL 18 – OVERMACHT

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. Alle eventueel overeengekomen termijnen worden door deze opschorting eveneens opgeschort.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AAme geen invloed kan uitoefenen en niet kan worden toegerekend, doch waardoor AAme niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. AAme heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AAme de verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich langer voordoet dan twee maanden hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, tenzij anders contractueel overeengekomen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

ARTIKEL 19 –CONTRACTOVERNAME

 1. Het is u niet toegestaan (enige verplichting uit) de Opdracht over te dragen aan derden, tenzij AAme hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat. AAme is gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. U verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Opdracht en de Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 20 – AFSTAND VAN RECHT

 1. Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal onze rechten en bevoegdheden onder de Opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

ARTIKEL 21 – CONVERSIE

 1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de Opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

ARTIKEL 22 – NAWERKING

De bepalingen van de Opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

ARTIKEL 23 – WEBSHOP

 1. AAme stelt tegen betaling standaard documenten ter beschikking. De Opdrachtgever dient zelf te bepalen of deze documenten passen bij de gegeven situatie. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met AAme en kan tegen betaling advies worden verkregen over het invullen en toepassen van de standaard documenten. Het invullen, wijzigen, bewerken en gebruiken van de standaard documenten komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Door het plaatsen van een bestelling door Opdrachtgever, wordt door de klant een overeenkomst met AAme gesloten, en zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. De standaard documenten zijn gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en niet geschikt om te gebruiken onder een ander rechtsregime.
 4. AAme zal zich inspannen om de standaard documenten up-to-date te houden, periodiek relevante wijzigingen ten aanzien van wet- en regelgeving daarin te verwerken en de datum van de laatste wijziging op het standaard document te vermelden.
 5. AAme spant zich in om de webshop en toegang tot de standaard documenten beschikbaar te houden, maar geeft daaromtrent geen garanties. De website kan (tijdelijk) buiten gebruik zijn voor onderhoud, wijzigingen etc.
 6. Indien AAme op verzoek van de klant aanvullende werkzaamheden verricht, zoals het controleren van de ingevulde documenten, zal AAme daarvoor kosten in rekening brengen.
 7. AAme is niet aansprakelijk voor fouten in de beveiliging van de verbinding en het dataverkeer van en naar ons platform.
 8. Voor een standaard document is een vergoeding verschuldigd die bij het aanbod staat vermeld. De vermelde vergoeding is inclusief BTW.
 9. De mogelijke betaalwijzen worden vermeld tijdens het plaatsen van de bestelling.
 10. De Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturering. De factuur wordt per e-mail aan de Opdrachtgever verstrekt.

ARTIKEL 24 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien AAme op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat AAme c.q. de beroepsbeoefenaar in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van AAme noodzakelijk of nuttig zijn om de opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen ondermeer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. AAme zal viruscontrole procedures toepassen wanneer AAme van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken Beroepsbeoefenaren, waaronder medewerkers, van AAme of van door AAme ingeschakelde derden aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de opdracht of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna, zulks op straffe van betaling aan AAme van een vergoeding van € 75.000,– (zegge: vijfenzeventigduizend euro) voor elke geconstateerde overtreding en van € 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) voor elke dag, dat Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van AAme om in plaats daarvan vergoeding der werkelijk geleden schade te vorderen.
 3. AAme is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtgever.

ARTIKEL 25 – SLOTBEPALINGEN

 1. Een beroepsbeoefenaar is geen derde als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met AAme is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 3. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en AAme worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, een en ander met uitsluiting van de eventueel door de beroepsorganisaties waarbij de beroepsbeoefenaars zijn aangesloten ingestelde geschilleninstanties.
 4. Het in de leden 2 en 3 bepaalde geldt eveneens voor eventuele rechtsverhoudingen en geschillen van Opdrachtgever met een beroepsbeoefenaar, een door de beroepsbeoefenaar in verband met de activiteiten voor AAme aangehouden rechtspersoon of een bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan AAme verstrekte opdracht betrokken hulppersoon.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. Ingeval van discrepantie in de inhoud of strekking tussen de Nederlandse en Engelse tekst van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. De algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op www.AAme.nl.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven