Wat zijn de gevolgen van het UBO-register voor u?

Op 4 april 2019 heeft minister Hoekstra met het oog op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in Nederland het wetsvoorstel inzake ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) ingediend bij de Tweede Kamer. Het UBO-register zal vanaf januari 2020 in Nederland in werking treden.
Met Ultimate Beneficial Owner wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die – doordat hij 25% of meer van de aandelen heeft- uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt en/of natuurlijk persoon voor wiens rekening een transactie wordt verricht.

Instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Nederland (Wwft) vallen, zijn verplicht de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een zakelijke relatie te achterhalen.

Wie moeten zich registeren?

Ondernemingen en rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben ingeschreven, zoals bijvoorbeeld een VOF, C.V., BV, NV, Trusts etc, moeten bepaalde informatie registreren. Eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, VvE’s e.d. zijn uitgezonderd om de UBO-gegevens te registeren.

Waar en wat wordt er geregistreerd?

De gegevens van deze Ultimate Beneficial Owner worden ingeschreven in het zogenaamde UBO-register, welke beheerd wordt door de Kamer van Koophandel. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten gegevens:
• Openbare gegevens die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat van de UBO en aard en omvang van het economisch belang in de onderneming. Niet de exacte omvang van het economische belang wordt openbaar, maar alleen een bandbreedte (25% – 50%, 50% – 75% of 75% – 100%); en
• Niet-openbare gegevens die alleen toegankelijk zijn voor bepaalde bevoegde autoriteiten, zoals BSN-nummer, adresgegevens, geboortedag en -plaats, kopie legitimatiebewijs.

Het is de bedoeling dat in een later stadium het Nederlandse UBO-register wordt verbonden met UBO-registers in andere EU-lidstaten. UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het Nederlandse UBO-register opgenomen.

Privacy

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om de privacy van de UBO te beschermen wordt iedereen die informatie opvraagt geregistreerd en geïdentificeerd en moet er ook een vergoeding worden betaald voor het inzien van deze gegevens.
Daarnaast zullen niet alle geregistreerde gegevens voor iedereen openbaar worden gemaakt.

In uitzonderlijke gevallen kan de UBO ook een verzoek indienen om deze gegevens niet openbaar te maken bijvoorbeeld als er voor hem of haar een risico is op fraude, ontvoering enz.

Verantwoordelijkheid

Een onderneming is zelf verantwoordelijk en verplicht om alle UBO-gegevens in te schrijven in het register. Het niet inschrijven, niet volledig inschrijven of niet actueel houden van de inschrijving kan worden bestraft met een bestuurlijke boete en kwalificeren als een economisch delict.

Verplichting derde partijen

Alle instellingen die onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vallen, zoals notarissen, banken, accountants, belastingadviseurs enz., hebben op grond van deze UBO-wet een terugmeldingsplicht. Zij zijn verplicht om bij de Kamer van Koophandel te melden als zij over gegevens beschikken die afwijken van de informatie in het UBO-register.

Inwerkingtreding

Na invoering van de wet is het UBO-register niet direct operationeel en is er een overgangsregeling voor de inschrijving in het UBO-register van 18 maanden voor entiteiten die op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel al bestaan. Voor entiteiten die na de inwerkingtreding worden opgericht zal er geen overgangsregeling komen, zodat zij zich direct bij inschrijving in het Handelsregister moeten registreren in het UBO-register.

Heeft u vragen over het UBO-register? Neem dan contact op met uw AAme-adviseur.

Contact