Conform artikel 16 CAO voor uitzendkrachten (ABU/NBBU)

Wat is het?

Inlenersbeloning is een term uit de CAO voor uitzendkrachten van de ABU en NBBU. De inlenersbeloning ziet erop toe dat uitzendkrachten evenveel verdienen en ontvangen als overige personeelsleden van de inlener, die dezelfde werkzaamheden verrichten volgens de CAO van de inlener.

Elementen

De inlenersbeloning bestaat uit 6 elementen die elk ten minste gelijk zijn aan de beloning van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever, waar de uitzendkracht onder leiding en toezicht van die opdrachtgever zijn werkzaamheden verricht.

 • Het geldende periodeloon in de schaal
 • Arbeidsduurverkorting; in tijd of in geld
 • Toeslagen voor:
  • overwerk,
  • onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag),
  • verschoven uren,
  • ploegendienst en
  • werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk
 • Initiële loonsverhoging
 • Kostenvergoeding (voor zover vrij van loonheffing en premies en noodzakelijk vanwege uitoefening van de functie)
 • Periodieken

 
Bovenstaande opsomming is limitatief. Dat wil zeggen dat hier niet van afgeweken mag worden en al deze componenten moeten worden meegenomen.

Als bij de opdrachtgever een algemene regeling van toepassing is die voorziet in vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan werk, dan past de uitzendonderneming deze regeling ook toe op de uitzendkracht.

Als de uitzendkracht vervolgens ter beschikking is gesteld aan een andere onderneming, dan is de inlenersbeloning gelijk aan de beloning van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van die onderneming, waar de uitzendkracht onder leiding en toezicht werkzaam is. Dat wil zeggen dat de inlenersbeloning per terbeschikkingstelling wordt vastgesteld.

De uitzendonderneming is verplicht om te voorzien van een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld.

Schriftelijke bevestiging componenten

Bij iedere terbeschikkingstelling is de uitzendonderneming verplicht om bepaalde componenten schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen. Het gaat dan om de volgende componenten:

 1. De verwachte ingangsdatum;
 2. De naam en contactgegevens van de opdrachtgever, waaronder een eventuele contactpersoon en werkadres;
 3. De (algemene) functienaam;
 4. De functie -inschaling en -trede volgens de beloningsregeling opdrachtgever indien beschikbaar;
 5. De overeengekomen arbeidsduur;
 6. De vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling indien van toepassing;
 7. De cao/beloningsregeling;
 8. Het bruto feitelijk (uur)loon;
 9. Adv-compensatie indien van toepassing;
 10. Toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren indien van toepassing;
 11. Toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag en toeslagen voor fysiek belastende werkzaamheden) indien van toepassing;
 12. Ploegentoeslag indien van toepassing;
 13. Reiskostenvergoeding indien van toepassing;
 14. Overige kostenvergoedingen indien van toepassing;
 15. Vergoeding van reisuren en of reistijd verbonden aan het werk indien van toepassing.

Mocht er een wijziging plaatsvinden in één van bovenstaande componenten, dan is de uitzendonderneming verplicht om deze wijziging schriftelijk aan de uitzendkracht te bevestigen.

Op een gemotiveerd verzoek van de uitzendkracht geeft de uitzendonderneming een schriftelijke toelichting op de vaststelling van zijn inlenersbeloning.

Over het algemeen zal de toepassing inlenersbeloning nooit worden aangepast met terugwerkende kracht tenzij:

 • Er sprake is van opzet dan wel kennelijk misbruik;
 • De uitzendonderneming zich niet aantoonbaar heeft ingespannen voor een correcte vaststelling van de inlenersbeloning;
 • De uitzendonderneming zich niet heeft gehouden aan de verplichting om bepaalde componenten schriftelijk te bevestigen aan de uitzendkracht;
 • Op een gemotiveerd verzoek van de uitzendkracht de uitzendonderneming geen schriftelijke toelichting heeft gegeven op de vaststelling van de inlenersbeloning.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven