Anticiperen op de toekomst: 2020 en de daarbij behorende wijzigingen komen snel dichterbij:

WAB-nieuws: update

In onze vorige kwartaalnieuwsbrief hebben wij de belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht uiteengezet daar de Wet Arbeidsmarkt in Balans toen door de Tweede Kamer was aangenomen. Thans heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), ondanks eerdere kritiek over de timing van de WAB en het verzoek om de evaluatie van de WWZ en het rapport van de commissie Borstlap over meer fundamentele aanpassingen van de regelgeving rond arbeid af te wachten.

Wel wijzen wij u graag nog op het feit dat er ook twee moties zijn aangenomen. De eerste zorgt ervoor dat een ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetenbezwaar nooit onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond. De tweede motie verzoekt de regering om voor de zomer van 2019 te komen met een uitwerking van voorstellen voor een nieuw ZZP-beleid met adequate bescherming voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

WAB:

Nog even alle wijzigen op een rij die per 1-1-2020 in werking zullen gaan treden.

 • Payrolling: payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers bij de inlener. Ook krijgen payrollwerknemers recht op een (adequate) pensioenregeling (ingangsdatum 1-1-2021).
 • WW-premies: een WW-premiedifferentiatie naar contractvorm wordt ingevoerd. De premie bij tijdelijke contracten wordt verhoogd. Contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste 12 uur per week werken, vallen niet onder de hoge premie in het kader van de premiedifferentiatie.
 • De ketenbepaling (weer) verlengd van twee naar drie jaar (3x3x6).
 • De rechtspositie van oproepkrachten versterkt doordat de werkgever een oproepkracht na twaalf maanden een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uur op basis van het in dat jaar gemiddeld aantal gewerkte uren moet aanbieden. Ook zal de werkgever oproepkrachten minstens vier dagen van tevoren moeten oproepen en houden de oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd.
 • De cumulatiegrond in het ontslagrecht ingevoerd.
 • De transitievergoeding: voor werknemers met een dienstverband van langer dan tien jaar verlaagd van een half maandsalaris voor ieder dienstjaar naar, een derde maandsalaris voor ieder dienstjaar.
 • De transitievergoeding: werknemers al vanaf hun eerste werkdag recht hebben op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar.

De wet treedt op 1 januari 2020 in werking met uitzondering van de nieuwe pensioenregeling voor payrollwerknemers. Deze treedt een jaar later in werking, zodat de sector meer tijd heeft om de regeling op te zetten.

Spoorboekje:

Op 24 mei 2019 heeft de Minister aan de Eerste Kamer een ‘spoorboekje’ toegezonden. Met behulp van dit ‘spoorboekje’ wordt de samenhang van de WAB met alle overige toekomstige voorstellen voor de arbeidsmarkt uiteengezet en verduidelijkt. In dit “spoorboekje” wordt uiteengezet, dat in deze kabinetsperiode naast de WAB nog andere maatregelen worden genomen. Deze zijn als volgt:

 • “Een leven lang ontwikkelen”. Dat ook geldt voor flexibele arbeidsrelaties. De focus ligt op investeren in scholing en ontwikkeling tijdens de loopbaan zodat mensen duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil met het programma inzichtelijk maken welke scholingsmogelijkheden mensen hebben, en stimuleren dat iedereen een individueel leer- en ontwikkelbudget tot zijn of haar beschikking heeft en hiervoor de juiste randvoorwaarden bieden. Deze zomer zal het kabinet verder informatie over de voortgang verstrekken.
 • De “MKB verzuim-ontzorg-verzekering” die, naast de dekking van het financiële risico, de kleine werkgever helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Een financiële tegemoetkoming voor kleine werkgevers voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar doordat zij met ingang van 2021 een “loondoorbetalingskorting” op de premieheffing kunnen krijgen.
 • De maatregel dat vanaf 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts leidend zal worden voor de toets of werkgever en werknemer aan hun re-integratie verplichtingen hebben voldaan. Hierdoor wordt voorkomen dat de verzekeringsarts tot een afwijkend oordeel komt.
 • De maatregel dat het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde vanwege inkomsten gedurende vijf jaar niet wordt verlaagd. Daarmee hebben mensen die vanuit de WIA aan het werk gaan meer zekerheid dat ze kunnen werken zonder dat ze het risico lopen dat ze er later in inkomen op achteruit gaan.
 • Maatregelen in de werkgever-werknemer relatie dit in verband met de uitwerking van de maatregelen rondom ZZP’ers. Het gaat dan om maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van schijnzelfstandigheid en het bieden van duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie, zoals het per 1 januari 2019 verduidelijkte gezagscriterium in het handboek loonheffingen en de webmodule op basis waarvan opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring kunnen verkrijgen als uit de beantwoording blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit zal naar verwachting begin 2020 gereed zijn. Voor de zelfstandigen aan de onder- en bovenkant van de arbeidsmarkt worden de maatregelen nog uitgewerkt. Deze wil het kabinet in 2021 in werking laten treden.

Dit najaar wordt een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd met punten voor wetswijziging met betrekking tot de hierboven genoemde punten ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Bent u benieuwd welke gevolgen de WAB voor uw onderneming heeft? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten, de bedrijfsjuristen van AAme: Lis van Engelen en Desiré van der Wilt via legal@aame.nl

Bron: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190524/brief_van_de_minister_van_szw_over/document3/f=/vkyrezt0ini5.pdf

Fiscaal Recht Fiscal Law